Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí prohlédnout.

Pokud kupující zjistí poškození, za které odpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Pro správné posouzení je nutné, aby bylo reklamované zboží čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listě nebo v návodu k použití, užívat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

  

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím, pokud na zboží, jeho obalu nebo v záručním listě není uvedena záruční doba delší. Pokud není reklamace vadného zboží uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vady zaniká. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti obecně požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo očekávané, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném množství, a odpovídá účelu, který prodávající při použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

 

Prodávající neodpovídá za vady jestliže:

 

  • si kupující vadu způsobil sám,
  • kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl a byla mu na zboží z tohoto důvodu poskytnuta sleva,
  • reklamace odporuje povaze zboží, hlavně uplynutí doby trvanlivosti zboží, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží, které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo které vznikly po uplynutí doby životnosti zboží, 
  • způsobené zásahem kupujícího nebo jiné osoby do zboží nebo jeho součásti.

 

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci lze uplatnit písemnou formou e-mailem na adresu objednávky@miraforte.cz, nebo poštou na adresu MIRAFORTE s.r.o., Na Vyhlídce 446, Lutyně, 735 14 Orlová. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Součástí reklamace musí být písemný popis vad, které jsou předmětem reklamace a doklad o koupi zboží, záruční list nebo poštovní dodejka. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje jeden z uvedených dokladů. Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

 

  1. doručení oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
  2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu;

 

ZPŮSOB ŘEŠENÍ REKLAMACE

Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Po uplatnění reklamace kupujícím je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dní, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením data, kdy se reklamace přijala, jaké zboží je reklamované, kdy a kde bylo zboží zakoupeno, o jakou vadu se jedná a cenu, za jakou bylo zboží zakoupeno), a to ihned, resp. bez zbytečného odkladu.

Nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu doklad o vyřízení reklamace.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Toto právo je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady; jinak právo zanikne.

Kupující bude po vyřízení reklamace informován osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Odstranitelné vady: 

Pokud jde o vady, které lze odstranit, kupující má právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Prodávající je povinen vady bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vad požadovat výměnu zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vad.

Prodávající může vždy namísto odstranění vad vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vad po opravě nebo pro větší počet poškození zboží řádně užívat, má právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit, tj právo na vrácení kupní ceny (právo výběru má kupující).

 

Neodstranitelné vady:

Pokud jde o vady, které nelze odstranit a které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit (právo výběru má kupující).

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady (tj takové, které nebrání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady), kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.