Všeobecní obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MIRAFORTE s.r.o.

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.I Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou platné pro všechny dodávky zboží realizované společností MIRAFORTE s.r.o. se sídlem: Na Vyhlídce 446, Lutyně, 735 14 Orlová,  vedenou pod. sp. zn. C 79103 u Krajského soudu v Ostravě jako prodávající (dále jen "prodávající") (IČ: 08304777).

I.II Na všechny dodávky prodávajícího realizovány prostřednictvím internetového výdeje se vztahují tyto VOP prodávajícího. Kupující bude moci objednávku odeslat až poté, co na Webovém sídle vyjádří svůj souhlas se zněním VOP.

I.III Úplný obsah závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím je tvořen uzavřenou smlouvou (elektronická objednávka a její potvrzení) a těmito VOP. Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád internetového obchodu prodávajícího vedeného na webovém sídle prodávajícího  www.cz.benedictus.sk  (dále jen "Webové sídlo").

I.IV Tyto obchodní všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cz.benedictus.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

I.V Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky ze strany prodávajícího a objednávky na dodání zboží ze strany kupujícího. V případě rozporu mezi ustanoveními kupní smlouvy a těchto VOP mají přednost ustanovení kupní smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších osob, pokud není v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

 1. SORTIMENT ZBOŽÍ

Sortiment internetového výdeje tvoří výživové doplňky a jiné zboží uvedené na Webovém sídle

 1. KUPNÍ SMLOUVA

III.I Uzavření kupní smlouvy 

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Odesláním objednávky kupující tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad přijímá.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícím vytvořenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může kupující kontaktovat prodávajícího e-mailem na adresu objednavky@miraforte.cz.

Prodávající pravidelně kontroluje, zda jsou všechny ceny zobrazené na webové stránce jsou správné, nemůže však zaručit absenci chyb interního informačního systému. Kupující proto bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. V takovém případě prodávající kupujícího informuje o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu a má právo na odstoupení od smlouvy.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

  III.II Dodání předmětu koupě

Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající učiní expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

    III. III Odstoupení kupujícího od smlouvy

Kupující, pokud je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, pokud nejde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího a / nebo určeného speciálně pro jednoho kupujícího. Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím pověřená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, je kupující povinen prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačně informovat, a to e-mailem zaslaným na adresu objednavky@miraforte.cz nebo dopisem zaslaným poštou na sídlo firmy MIRAFORTE s.r.o., Na Vyhlídce 446, Lutyně, 735 14 Orlová. Pro tento účel může kupující použít přiložený tiskopis - Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy. Není to však podmínkou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, je nutné, aby kupující zaslal zprávu prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupením kupujícího od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité, nepoškozené a s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího. Zboží je třeba zaslat zpět na adresu: MIRAFORTE s.r.o., Na Vyhlídce 446, Lutyně, 735 14 Orlová během 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že kupující zboží odešle před uplynutím 14denní lhůty. Zboží je třeba zaslat doporučeně a pojištěné (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

V případě, že zboží ztratí na své hodnotě, prodávající je oprávněn kupujícímu snížit vrácenou částku, pokud změna stavu, vlastnosti a funkčnosti zboží souvisí přímo s tím, jak zboží používal a zacházel s ním.

Vzhledem k povaze prodávaného sortimentu, zboží prodávané v sekci BENEDICTUS, DOPLŇKY VÝŽIVY, nelze tento druh zboží vrátit, pokud bylo zboží rozbalené nebo vykazuje známky používání.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než 3 dny od převzetí vráceného zboží prodávajícím. Na vrácení platby použijeme bankovní převod, prosíme v kontaktním emailu nám uveďte číslo vašeho bankovního účtu, abychom vám platbu mohli bez problémů vrátit.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy:

- jestliže zboží, které si objednal nebylo vyhotoven předem, ale pro jeho výrobu byla směrodatná individuální volba nebo zvláštní požadavek zákazníka tedy kupujícího, nebo

- pokud zboží, které si objednal, byl určené zvláště pro jednoho zákazníka tedy kupujícího.

4. OSOBNÍ ÚDAJE

Celé znění si můžete přečíst  na stránce Ochrana osobních údajů

 

5. HODNOTÍCÍ FORMULÁŘE  

Zákazníkům jsou zasílány hodnotící dotazníky od třetích stran (srovnávací portál - heureka.cz), v rámci kterých, zákazník vyjádří svou spokojenost s nákupem

6. COOKIES

V zájmu pohodlného nákupního zážitku používáme cookies pro zabezpečení obsahu a sociálních funkcí, pro analýzu obratu naší webové stránky a s cílem reklamy. Na naší webové stránce si můžete prohlédnout naše Informace pro správu osobních údajů a podrobnější popis používání cookies.

6.1. CO JSOU TO COOKIES A JAK LZE MODIFIKOVAT JEJICH NASTAVENÍ?

Cookies jsou takové malé textové soubory, které daná webová stránka používá k tomu, aby uživatelský zážitek učinila ještě účinnějším. Na základě právních předpisů můžeme cookies uložit na vašem zařízení v tom případě, že jsou nezbytně nutné v zájmu provozu naší webové stránky. Pro používání všech ostatních typů cookies potřebujeme vaše povolení. Tato naše webová stránka používá různé cookies. Několik cookies, uvedených na naší webové stránce umisťují poskytovatelé jako třetí strany.

Kromě výše uvedených nastavení internetové prohlížeče umožňují změnu nastavení cookies. Většina internetových prohlížečů jako výchozí automaticky přijímá cookies, ale to je možné změnit v zájmu toho, abyste po nastavení zabránili automatickému přijímání.

Pokud se chcete dozvědět více o modifikacích nastavení internetového prohlížeče, prohlédněte si pokyny nebo pomoc vašeho internetového prohlížeče. O nastavení cookies nejpopulárnějších internetových prohlížečů se můžete dozvědět více na následujících odkazech:

 

6.2. JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE?

6.2.1. Nezbytně nutné cookies

Nezbytně nutné cookies napomáhají použitelnosti naší webové stránky prostřednictvím toho, že povolují takové základní funkce, jako jsou navigace na stránce a přístup k bezpečným oblastem webové stránky. Webová stránka bez těchto cookies neumí správně fungovat.

6.2.2. Preferenční cookies

Používáním preferenčních cookies si můžeme zapamatovat takové informace, které změní určité chování webové stránky, respektive její vzhled, příkladem toho mohou být vámi preferovaný jazyk nebo oblast, kde pobýváte.

6.2.3. Statistické cookies

Prostřednictvím anonymního sběru a hlášení údajů statistické cookies pomáhají vlastníkovi webové stránky v tom, aby pochopil, jak vstupují návštěvníci do interakce s webovou stránkou.

6.2.4. Marketingové cookies

Cookies šité na míru používáme ke sledování činnosti návštěvníků na webové stránce. Cílem je to, abychom zveřejňovaly čím relevantnější reklamy pro individuální uživatele, abychom zobrazovaly obsah v souvislosti s jejich preferencemi, jakož i abychom je podporovali na aktivitu.

6.3. KDE SE USKUTEČNÍ INFORMACE A POSKYTNUTÍ SOUHLASU V SOUVISLOSTI S COOKIES?

Při první návštěvě naší webové stránky, uprostřed obrazovky se objeví pop-up (vyskakovací) okénko, které vás informuje o tom, že jaké cookies používá naše webová stránka, a budete umět určit i to, že pro které cookies poskytnete svůj souhlas. Toto informační okno obsahuje také odkaz na tyto informace o cookies.

 

6.4. NA KOHO SE MOHU OBRACET, POKUD MÁM OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S COOKIES?

Kontakty Provozovatele:  MIRAFORTE s.r.o. se sídlem: Na Vyhlídce 446, Lutyně, 735 14 Orlová,  vedenou pod. sp. zn. C 79103 u Krajského soudu v Ostravě. IČ: 08304777

Tel: +420 777 218 713, e-mail: info@miraforte.czgdpr@miraforte.cz

 

 1. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje platební podmínky prostřednictvím platební brány Barion Payment Inc. a to on-line platební kartou, anebo on-line bankovním převodem (bankovní tlačítko).

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Fakturu doručujeme elektronicky do 14 dnů od přijetí platby. Faktura se nachází v příloze e-mailu, který informuje o přijetí platby za zboží.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

Zasílání přepravní službou ze Slovenska:

Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky. Doba dodání činí 4 pracovní dni od uhrazení objednávky. 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. V případě zjištění existence poškození zásilky je kupující povinen se zástupcem dopravce vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození. Na základě takto vyhotoveného záznamu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou, odmítnout převzít zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně si uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího. Pokud kupující zjistí poškození, či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, nároky z reklamních vad mu budou přiznány, pouze pokud prokáže, 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@miraforte.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručování.

Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na kupní smlouvy s místem dodání zboží na území České republiky. Prodávající nedoručuje zboží nabízené v on-line e-shopu mimo území České republiky. Platnou objednávku tak může Kupující učinit pouze v případě, kdy objednávka obsahuje místo dodání na území České republiky. Doručování do zahraničí je možné pouze tehdy, pokud se tak Prodávající s Kupujícím písemně dohodne.

 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

Odpovědnost za vady a záruční podmínky na zboží se řídí  Reklamačním řádem  prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží doklad o koupi zboží.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ A DOZOR

Podle zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí  Reklamačním řádem  prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a především zákonem č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat Všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.cz.benedictus.sk. Změna VOP se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou VOP bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy VOP účinnými v době závazné objednávky zboží.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.9.2021.