Podmínky zpracování osobních dat

PRAVIDLA A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT 

V rámci těchto podmínek zpracování osobních údajů Vás chceme informovat o tom, jak zajišťujeme ochranu osobních údajů, které jste nám poskytli. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů. Naše praxe v oblasti ochrany údajů je proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR" - z anglického General Data Protection Regulation), a také v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Ujišťujeme Vás, že bez Vašeho souhlasu nebudou mimo rámec těchto internetových stránek shromažďovány žádné osobní údaje. Pouze Vy sami rozhodnete o tom, zda a v jakém rozsahu budete chtít své osobní údaje poskytnout-například prostřednictvím registrace, přihlášení se k odběru newsletteru a podobně.

 

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (článek 4 odst. 1 GDPR). Mezi osobní údaje patří např. Vaše jméno, telefonní číslo, adresa a všechny stavové údaje, které nám sdělíte, nebo uvedete při Vaší registraci. Statistické údaje nebo anonymizované údaje, získané například při návštěvě našeho webového portálu, které nelze spojovat s Vaší osobou, mezi osobní údaje nepatří.

 

Dotyčnou osobou je fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají, včetně Vás.

 

Provozovatelem ve smyslu nařízení a zákona je společnost MIRAFORTE s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 446, Lutyně, 735 14 Orlová (dále také jako " Provozovatel"), která definovala účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů a zpracovává jejich vlastním jménem.

 

Tyto podmínky zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. května 2018 a považují se za splnění informační povinnosti provozovatele ve vztahu k dotyčným osobám ve smyslu čl. 13 nařízení a § 19 zákona.

 

DŮVODY A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je součástí naší činnosti. V opačném případě bychom našim klientům a ostatním dotyčným osobám nemohli naše služby poskytovat v požadovaném rozsahu.

Provedli jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu. Naše bezpečnostní opatření budou, s ohledem na technický vývoj, průběžně aktualizovány.

 

Aktivním potvrzením souhlasu a následným odesláním registrace či jinak označené požadavky na dodání nebo zpřístupnění konkrétní služby:

 1. a) svobodně udělujete Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v těchto podmínkách v souladu s nařízením a zákonem,
 2. b) potvrzujete, že Vámi vyplněné osobní údaje jsou správné a aktuální,
 3. c) současně potvrzujete, že v případě, pokud máte méně než 16 let, Vám byl zákonným zástupcem (např. rodičům) poskytnutý nebo schválený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Účelem zpracování vašich osobních údajů je používání a trvání konkrétní služby Provozovatele, kterou požadujete, nebo ke které požaduje přístup, resp. uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání a trvání požadované služby.

 

Účelem úzce spojeným s používáním služeb se rozumí i analýza a statistika týkající se jejich užívání, která Provozovateli umožní zkvalitňovat a optimalizovat své služby a web.

 

Zpracování Vašich osobních údajů může být nezbytné i za účelem splnění povinnosti Provozovatele vyplývající z nařízení, zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

 

Zpracování vašich osobních údajů může být nezbytné také pro účely oprávněného zájmu Provozovatele.

 

Zpracovávat Vaše osobní údaje k jinému účelu než k účelu označený v Podmínkách, je Provozovatel oprávněn pouze v případě, že jste mu na to zvlášť udělily souhlas nebo zpracovávání osobních údajů na jiný účel je slučitelné s účelem, pro který byly osobní údaje původně získány. Zpracování osobních údajů pro účely archivace nebo statistický účel se ve smyslu zákona považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. Provozovatel má v případě zpracování na předmětné účely zavedené přiměřené a účinné technická a organizační opatření, kterými zajistí zejména minimalizaci osobních údajů a také pseudonymizaci, na jejímž základě zpracovávané osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétní dotčené osobě bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě právních základů výslovně uvedených v právních předpisech.


Pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vámi uděleného souhlasu. Je tomu tak například v případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely, případně pro účely zasílání newsletterů.

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ DAT TŘETÍM STRANÁM

Námi zpracovávané osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám - to však jen za předpokladu, že je to nezbytné pro plnění našeho závazku vůči Vám, našim klientům nebo na poskytování našich služeb.

Při výběru partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany Vašich osobních údajů. 

Osobní údaje dotčené osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Předávání osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za zabezpečující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje buď manuálně, nebo za využití elektronických systémů. Provozovatel přijal všechna nezbytná a nezbytná opatření nejen technického, ale i personálního a kontrolního charakteru, aby byla úroveň ochrany Vašich osobních údajů co nejvyšší.

Můžeme se dostat do situace, kdy budeme nuceni postoupit Vaše osobní údaje externím dodavatelem (dále jen " zprostředkovatelé ") za účelem jejich dalšího zpracování. Tito mohou být pověřeni například odesíláním newsletterů.

Od svých zprostředkovatelů vyžadujeme, aby Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně v souladu s naším zadáním, s prohlášením o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů podle GDPR a aktuálně platné české legislativy.

Ručíme za to, že Vaše osobní údaje nebudou ani postupováno ani pronajímány třetím stranám. Vyhrazujeme si však právo informace o Vás poskytnout, pokud tak budeme povinni jednat ze zákona, nebo pokud budou jejich poskytnutí požadovat úřady nebo orgány činné v trestním řízení, postupující v souladu se zákonem.

  

OBLAST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • emailová adresa,
 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, okres, psč, stát),
 • telefonní číslo,
 • údaje o přihlášení na zaregistrované konto,
 • údaje o návštěvě a prohlížení webu,
 • IP adresa,
 • údaje ze souborů cookies.

 

INFORMAČNÍ POVINNOST

PROVOZOVATEL:

Název: MIRAFORTE s.r.o.

Adresa: Na Vyhlídce 446, Lutyně, 735 14 Orlová

IČO: 08304777

Společnost vedená pod. sp. zn. C 79103 u Krajského soudu v Ostravě

Telefonický kontakt: +420 777 218 713

E-mailový kontakt: info@miraforte.cz

 

Uplatňovat svá práva nebo klást dotazy týkající se zpracování osobních údajů lze na základě žádosti zaslané přímo Provozovateli nebo odpovědné osobě stanovené Provozovatelem, a to na emailovou adresu gdpr@miraforte.cz, která byla zřízena zvlášť za tímto účelem.

  

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme po dobu určenou platnými právními předpisy (například zákon o účetnictví a jiné).

 

Zpracovávané osobní údaje se uchovávají v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje vaší identifikaci nejpozději, dokud je to nutné k naplnění účelu, na který se zpracovávají. Následně Provozovatel zajistí bez zbytečného odkladu likvidaci (vymazání nebo anonymity) Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení a zákona.

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Některé osobní údaje zveřejňujeme, pokud to bylo dohodnuto smluvně.

 

PŘESHRANIČNÍ PŘENOS (PŘENOS MIMO EU)

V případě přenosu do třetích zemí, ověřujeme, zda má daná instituce nebo společnost zaručenou přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Přeshraniční přenos osobních údajů je také výjimečně realizován i v případě, že nás k tomu váže smlouva - i tehdy však ověřujeme přiměřenou úroveň ochrany údajů.

 

VAŠE PRÁVA (PRÁVA DOTČENÉ OSOBY):

 • právo požadovat přístup k osobním údajům, týkajících se dotyčné osoby
 • právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů
 • právo na vymazání osobních údajů, pokud uplynul účel zpracování, pokud byl odvolán souhlas (v případě zpracování na základě souhlasu), pokud nebyly údaje zpracované zákonným způsobem, nebo pokud to vyžaduje zákon
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo namítat proti zpracovávání osobních údajů
 • právo kdykoli svůj souhlas odvolat
 • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů SR

COOKIES

 

V zájmu pohodlného nákupního zážitku používáme cookies pro zabezpečení obsahu a sociálních funkcí, pro analýzu obratu naší webové stránky a s cílem reklamy. Na naší webové stránce si můžete prohlédnout naše Informace pro správu osobních údajů a podrobnější popis používání cookies.

 1. CO JSOU TO COOKIES A JAK LZE MODIFIKOVAT JEJICH NASTAVENÍ?

Cookies jsou takové malé textové soubory, které daná webová stránka používá k tomu, aby uživatelský zážitek učinila ještě účinnějším. Na základě právních předpisů můžeme cookies uložit na vašem zařízení v tom případě, že jsou nezbytně nutné v zájmu provozu naší webové stránky. Pro používání všech ostatních typů cookies potřebujeme vaše povolení. Tato naše webová stránka používá různé cookies. Několik cookies, uvedených na naší webové stránce umisťují poskytovatelé jako třetí strany.

 

Kromě výše uvedených nastavení internetové prohlížeče umožňují změnu nastavení cookies. Většina internetových prohlížečů jako výchozí automaticky přijímá cookies, ale to je možné změnit v zájmu toho, abyste po nastavení zabránili automatickému přijímání.

 

Pokud se chcete dozvědět více o modifikacích nastavení internetového prohlížeče, prohlédněte si pokyny nebo pomoc vašeho internetového prohlížeče. O nastavení cookies nejpopulárnějších internetových prohlížečů se můžete dozvědět více na následujících odkazech:

 

 1. JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE?

 

2.1. Nezbytně nutné cookies

Nezbytně nutné cookies napomáhají použitelnosti naší webové stránky prostřednictvím toho, že povolují takové základní funkce, jako jsou navigace na stránce a přístup k bezpečným oblastem webové stránky. Webová stránka bez těchto cookies neumí správně fungovat.

2.2. Preferenční cookies

Používáním preferenčních cookies si můžeme zapamatovat takové informace, které změní určité chování webové stránky, respektive její vzhled, příkladem toho mohou být vámi preferovaný jazyk nebo oblast, kde pobýváte. 

2.3. Statistické cookies

Prostřednictvím anonymního sběru a hlášení údajů statistické cookies pomáhají vlastníkovi webové stránky v tom, aby pochopil, jak vstupují návštěvníci do interakce s webovou stránkou.

2.4. Marketingové cookies

Cookies šité na míru používáme ke sledování činnosti návštěvníků na webové stránce. Cílem je to, abychom zveřejňovaly čím relevantnější reklamy pro individuální uživatele, abychom zobrazovaly obsah v souvislosti s jejich preferencemi, jakož i abychom je podporovali na aktivitu.

 

 

 1. KDE SE USKUTEČNÍ INFORMACE A POSKYTNUTÍ SOUHLASU V SOUVISLOSTI S COOKIES?

 

Při první návštěvě naší webové stránky, uprostřed obrazovky se objeví pop-up (vyskakovací) okénko, které vás informuje o tom, že jaké cookies používá naše webová stránka, a budete umět určit i to, že pro které cookies poskytnete svůj souhlas. Toto informační okno obsahuje také odkaz na tyto informace o cookies.

 

 

 1. NA KOHO SE MOHU OBRACET, POKUD MÁM OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S COOKIES?

Kontakty Provozovatele:  MIRAFORTE s.r.o. se sídlem: Na Vyhlídce 446, Lutyně, 735 14 Orlová,  vedenou pod. sp. zn. C 79103 u Krajského soudu v Ostravě. IČ: 08304777

Tel: +420 777 218 713, e-mail: info@miraforte.czgdpr@miraforte.cz

 Datum poslední aktualizace: 4.11.2021